Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/vhosts/200mi.eu/nvpma.lt/framework/class.database.php on line 61
NVPMA - Nacionalinė verslo ir paslaugų meistrų asociacija - Tikslai ir uždaviniai

Tikslai ir uždaviniai

Pagrindiniai asociacijos tikslai yra:

 1. vykdyti asociacijos narių visuotiniame narių susirinkime nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūros, švietimo, mokslinio tyrimo uždavinius bei funkcijas tenkinant jų viešuosius interesus nesiekiant asmeninės naudos;
 2. vienyti visus Lietuvos Respublikos fizinius ir juridinius asmenis užsiimančius amatais, ir koordinuoti jų veiklą;
 3. skatinti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų, užsiimančiais amatais, bendradarbiavimą.


Svarbiausieji asociacijos uždaviniai yra:

 1. formuoti asociacijos politika, kuri rinkos ekonomikos sąlygomis skatintų konkurencijos rinkos produkcijos gamyba, šalies ūkio modernizavimą, gyventojų užimtumą, užtikrintų pakankamas Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsiimančiais amatais, pajamas;
 2. sudaryti sąlygas asociacijos nariams mokytis ir kelti kvalifikaciją;
 3. sukurti sąlygas, kad racionaliai funkcionuotų Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsiimančiais amatais, produkcijos rinka;
 4. kartu su kitomis asociacijomis formuoti ir įgyvendinti integruotos amatininkystės plėtrą;
 5. formuoti ir nustatyti amatininkystės plėtros prioritetus, formuoti racionalių investicijų į šias sritis politiką;
 6. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant mokslo, švietimo, tobulesnių technologijų taikymo amatininkystėje politika;
 7. užtikrinti efektyvų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir užsienio paramos programų lėšų, skirtų amatininkystės plėtrai, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų, užsiimančių amatais ir juridinių asmenų dalyvių, užsiimančių amatais, kvalifikacijos kėlimui ir mokymui naudojimą;
 8. plėtoti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų, užsiimančių amatais, bendradarbiavimą ūkinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūros, švietimo, mokslinio tyrimo srityje;
 9. skatinti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų, užsiimančių amatais, bendradarbiavimą rengiant ir įgyvendinant bendrus projektus ūkinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūros, švietimo, mokslinio tyrimo srityse, taip pat padėti kreipiantis paramos į užsienio valstybių fizinius ir juridinius samanis;
 10. palaikyti ryšius su asociacijos narių užsienio partneriais.


Asociacija, įgyvendinama pagrindinius asociacijos tikslus ir vykdydama svarbiausiuosius asociacijos uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 1. organizuoja leidybinę veiklą;
 2. steigia įmones, įstaigas ir organizacijas aukščiau minėtiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
 3. bendriems asociacijos narių uždaviniams spręsti jungiasi į asociacijų sąjungas (konfederacijas) bei tarptautines organizacijas;
 4. padeda asociacijos nariams surasti pratarius užsienio valstybėse;
 5. atstovauja asociacijos narių interesus valstybės ir savivaldybių įstaigose ir institucijose;
 6. organizuoja asociacijos narių mokymą, kvalifikacijos kėlimą;
 7. rengia seminarus, konferencijas, simpoziumus, kūrybines parodas bei kitus masinius renginius, skirtus glaudesniam Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų, užsiimančių amatais, bendradarbiavimui;
 8. organizuoja ir skatina keitimąsi patirtimi tarp asociacijos narių bei tarp Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų, užsiimančių amatais;
 9. atstovauja asociacijos narių interesus santykiuose su užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis, užsiimančiais amatais, ir asociacijos narių partneriais;
 10. atstovauja asociacijos narių interesus kreipiantis paramos į užsienio valstybių fizinius ir juridinius;
 11. palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis , tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja jose Lietuvos Respublikos fiziniams ir juridiniams asmenims, užsiimančiais amatais- asociacijos nariams;
 12. koordinuoja Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų, užsiimančių amatais- asociacijos narių atstovavimą užsienio parodose, mugėse, dalyvauja organizuojant Lietuvoje tarptautines prekybos muges ir parodas;
 13. padeda asociacijos nariams užmegzti ir plėtoti ryšius su užsienio partneriais;
 14. pagal galimybes dalyvauja rengiant amatininkų profesinio rengimo standartus, pagrindinio profesinio mokymo, aukštesniųjų ir neuniversitetinių aukštųjų studijų programas, atlieka amatininkų poreikio analizę, teikia rekomendacijas dėl jų rengimo švietimo įstaigoms ir Švietimo ir mokslo ministerijai;
 15. dalyvauja formuojant amatininkų rengimo, konsultavimo, tobulinimosi kryptis ir prioritetus, pagal kompetencija vadovauja mokslo programų įgyvendinimui, skatina inovacijas;
 16. organizuoja amatininkų tobulinimąsi, pagal savo kompetencija dalyvauja rengiant profesinio mokymo pedagogų kvalifikacijos kėlimo programas;
 17. analizuoja šalies ir užsienio amatininkų paslaugų raidos tendencijas, rengia Lietuvos Respublikos amatų modernizavimo programas ir raidos prognozes;
 18. formuoja žaliavų, amatininkų produkcijos kokybės gerinimo sistema;
 19. vykdo kitas visuotinio narių susirinkimo Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų numatytas funkcijas.

Naujienos


Daugiau naujienų

NVPMA partneriai ir draugai